4 mốc thời gian quan trọng với Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh quan trọng, là phao cứu sinh đối với người lao động trong hoàn cảnh khó khăn do không may mất đi việc làm. Chính vì vậy, người lao động cần chú ý cẩn trọng trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để tiếp cận nguồn trợ cấp quan trọng này. Đặc biệt là về Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.
Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 4 mốc thời gian quan trọng đối với bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm xã hội cũng như luật bảo hiểm thất nghiệp hiện hành mà người lao động cần đặc biệt chút ý.

1. Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP và khoản 6 điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Thời gian để hủy yêu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

4. Thời gian nhận quyết định xét duyệt hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả duyệt hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Trên đây là 4 mốc thời gian quan trọng đối với Hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Người lao động cần cẩn trọng chú ý 4 mốc thời gian này để đảm bảo cho quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân về bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ.

Tham khảo thêm:

Top 5 đồng hồ Casio nữ dây da được bạn gái yêu thích nhất năm

Tổng quan về Juniper SRX110 Services Gateway

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.